Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor onze rechtsorde. Een rechtsorde waarin mensen moeten kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijlen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt bovendien aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving. Het doet dat samen met partners als gemeenten, onderwijsinstellingen,  inspecties, de Belastingdienst en Kansacademie.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.

De missie luidt als volgt: 'De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.  

Voor de verbetering van de doorstroom van ex-gedetineerden richting duurzaam werk en voor deze ontwikkeling relevante om- & bijscholing, werken wij samen met de bij het samenwerkingsplatform aangesloten werkgevers-, kennisontwikkelings- en integratie-partners om sneller, efficiënter en integraal samen te voorzien in duurzame arbeidsintegratie 

 

Kansacademie DJI infographic