Over de Kansacademie

Versneld naar Werk door georganiseerde kwalificatie 

Over de Kansacademie 

Uit recente onderzoeken, is duidelijk geworden dat de sociaal-maatschappelijke begeleiding van kansarme doelgroepen in Nederland ruim aanwezig is, echter onvoldoende aansluit op de (werk)vraag uit de markt.  Dit resulteert in een percentage van mensen die na intensieve begeleiding aan werk komt, van minder dan 11%.

De Kansacademie pakt deze problematiek aan en biedt diverse partijen de mogelijkheid om bij- en omscholing laagdrempelig te ontwikkelen als een versterkend element in de gehele dienstenketen naar participatie en werk. Hierbij wordt samengewerkt met zowel branche organisaties als specifieke werkgevers en aanbieders van leerprogramma’s, de lokale uitkeringsinstanties en de integratiebureaus.  De Kansacademie biedt samenwerking met partijen door een geïntegreerde infrastructuur waarin onder meer complete opleidingsproducten en/of programma’s  kunnen worden aangeboden.

Er wordt geïntegreerd samengewerkt met erkende opleidingsinstituten, zodat effectiever gebruik kan worden gemaakt van de diverse  werkstimuleringsregelingen.  De scope van de Kansacademie beperkt zich in eerste instantie  tot personen  die geen of moeilijk toegang tot bij- of omscholing vinden en ‘ontwikkelbaar’ zijn tot een kwalificatie die is afgestemd met werkgevers.

De Kansacademie is een neutrale omgeving waar werkgevers en kandidaten met een werkachterstand met elkaar tot een samenwerking kunnen komen op basis van actieve ontwikkelingsprogramma’s op match van kennis en vaardigheden.  Binnen de Kansacademie kunnen  zowel werkgevers als begeleidende organisaties en aanbieders van leer- en kwalificatieprogramma’s hun aanbod bundelen en kandidaten begeleiden met gestructureerde kwalificaties met een optimale kans op werk.

 1. De kandidaten kunnen zich na akkoord van hun begeleidende instanties inschrijven voor het pre-kwalificatie (pre-boarding) programma dat aan iedere vacature is gekoppeld in onderling overleg met de ontvangende werkgever.  Op deze manier ontwikkelt de kandidaat op korte termijn, uiterlijk binnen ca. 3 maanden, zijn/haar kennis en vaardigheden om vervolgens daadwerkelijk op de aangeboden functie te kunnen starten. 
 2.  Zowel de werkgevers die op zoek zijn naar pre-gekwalificeerde kandidaten als de begeleidende instantie maar natuurlijk ook de kandidaten zelf, kunnen de voortgang van de pre-kwalificatie bijhouden via de online beschikbare dashboards. 

Aanleiding voor dit initiatief is het gedachtengoed om in samenwerking met een aantal integratiebureaus en de gemeentes Haarlem en Amsterdam, langdurige werklozen te ondersteunen met het resultaatgericht organiseren van begeleiding en opleiding naar betaald werk in het verlengde van actuele vraag uit de markt. De behoefte aan werknemers in de sectoren Horeca, Bouw & installatie en Zorg, zijn groot. 

De Kansacademie is een initiatief van organisatie adviesbureau Evate en Welzijnsstichting BEMM, een stichting zonder winstoogmerk. 

St. BEMM en Evate zijn in de eerste helft 2018 in samenwerking met een aantal partners gestart met een platform voor laagdrempelig passende online, deels klassikale leer- & on-boarding-programma’s voor kandidaten met een werkachterstand; ‘De Kansacademie’.  
 
De Kansacademie maakt het mogelijk om versneld een (nieuwe) start te maken op de arbeidsmarkt door effectief te sturen op de kwalificaties van potentiele werkgevers.  De Kansacademie leidt naar een certificaat of diploma dat de kansen op economische zelfstandigheid doet toenemen en aansluit bij de concrete wensen en kwalificaties van aangesloten werkgevers.  Als versterkend element moet de Kansacademie deel uit gaan maken van de brede re-integratieketen.
 
Door middel van een trainingsprogramma aanvullend op de reguliere cliënten-begeleiding, gaat de deelnemer versneld richting participatie en werk. 
De pijlers om een baan op niveau te krijgen, zijn:
1.    Gestructureerde kwalificatie en identificatie van de arbeidsvraag
2.    Intentieplanning met werkgever(s-organisaties)
3.    Specifieke kwalificatieontwikkeling in afstemming met de kandidaat werkgever
4.    Gestructureerde monitoring van voortgang en resultaat, ongeacht de verschillende opleidings- en kwalificatie-programma’s 

Verantwoording

Het is belangrijk dat de bestedingen in de diverse programma’s goed worden verantwoord en duidelijk wordt gemaakt wat bereikt wordt en welke maatschappelijke impact dat heeft. De verantwoording over de inkomsten en bestedingen wordt jaarlijks gecontroleerd door de specialisten van Siebert & Becker advocaten en belastingkundigen.

Aanpak 

Met onze aanpak werken wij op meerdere niveaus aan arbeidsparticipatie: We, inventariseren, integreren en kwalificeren en zorgen daarmee voor versnelde integratie. 

 1. inventariseren welke kandidaten welke interesses, welke verschillende opleidingsaanbod is er welke vraag is er uit de markt en welke voorwaarden tellen overheid en bedrijfsleven. 
 2. Diverse vraag  uit de markt matchen met aanbod van kandidaten en aanbod van opleiders.  Aanbod van opleiders onderbrengen in één platform; ‘De Kansacademie’ Hiermee ontstaat een werkzame structuur met monitoring voor de cliëntenmanagers (budgethouders) van de overheden , de cliëntenbegeleiders en de aanbieders van leercomponenten.  
 3. Kwalificeren: door middel van gesprekken met potentiele werkgevers en werkgeversorganisaties in de Horeca, Zorg en de Bouw/metaal, worden vragen concreet gemaakt. Door concrete afspraken te maken met deze instanties kan door de betrokken partners en opleiders vervolgens specifiek worden gestuurd in de ontwikkeling ne kwalificatie van de kandidaten.

Uitgangspunten programma

 • Centrale omgeving waarin vraag  en kwalificatie inzichtelijk kan worden gemaakt en voortgang kan worden gemeten in afstemming met de diverse betrokkenen; 
 •  Zichtbaar maken  van mogelijkheden op de arbeidsmarkt, organiseren van passend studie- en kwalificatie aanbod; 

Doel 

Een structuur waar zowel werkgevers als begeleidende organisaties, aanbieders van leer- en kwalificatieprogramma’s elkaar hun aanbod kunnen bundelen en mensen uit de doelgroep kunnen werken aan gestructureerde kwalificaties met een optimale kans op betaald werk 

Resultaten

 1. Aanbieders van werk stellen zich concreet open voor nieuwe kandidaten en geven concrete kwalificaties aan;
 2. Met meerdere werkgevers en brancheorganisaties zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met concrete afspraken over inbreng en afname
 3. Opleiders passen hun aanbod aan de specifieke vraag uit de (werkgevers) markt aan en brengen deze bij de Kansacademie in;
 4. Cliënten-managers en begeleiders sturen actief op de ontwikkeling van hun kandidaten op basis van persoonlijke interesses, vaardigheden en kwalificaties ;
 5. het huidige participatiepercentage onder de lokale doelgroep (peildatum 1 maart 2018, wordt via de Kansacademie verhoogd met tenminste 50%;
 6. eind 2019 is het aanbod van de Kansacademie verbreed en hebben 200 studenten een certificaat of diploma behaald en heeft minimaal 805 van heen een betaalde baan.  

Criteria voor deelname

De volgende personen kunnen zich aanmelden voor een traject: 

 • woonachtig in de Randstad, zonder baan: financieel afhankelijk van uitkering of partner; 
 • leeftijd: 24 tot en met 55 jaar. Onze ervaring is dat jonge deelnemers een andere leerbehoefte hebben dan de wat oudere deelnemers. Daarom streven wij naar een verdeling qua leeftijd in de bezetting. Zo kunnen we peer-learning op basis van kennis en ervaring, en gelijke leerbehoefte, beter op elkaar aan laten sluiten; 
 • met een opleiding/werk & denkniveau op MBO niveau;
 • met een kwalificatie, uitgevoerd door de begeleider.

Infrastructuur en diensten

De Kansacademie biedt een volledige infrastructuur met functionaliteiten voor de partners en deelnemers:

 • presentatie van vacatures bij lokale werkgevers met gerelateerde kwalificatie-programma’s;
 • toegang tot leeromgevingen, cursussen en leermiddelen  met toegankelijke tools van een groot scala aan aanbieders;
 • online opleidingengids waar cursisten cursussen aanvragen via een deelnemersregistratie-, bestel- en facturatiesysteem;
 • complete en privacy beveiligde deelnemersadministratie; 
 • opleidingsadministratie en - organisaties (van inschrijven tot certificaat); 
 • bedrijfsadministratie (contactpersonen of leerbedrijven);
 • voortgang (per cursus, via een uitgebreide cursistenportfolio);
 • een communicatietool waarmee brieven, e-mails, opleidingsovereenkomsten, nieuwsbrieven en certificaten kunnen worden beheerd, aangemaakt en verzonden naar groepen en individuen; 
 • uitgebreide mogelijkheden om rapportages en overzichten te maken;
 • mogelijkheden om examens en enquêtes samen te stellen voor de deelnemers;
 • overzichtelijke dashboards voor:
  • de cliëntenmanagers van de uitkerende instantie
  • de coaches van de integratiebureaus
  • de kandidaat werkgever
  • de kandidaat werknemer
 • rollen en autorisatiemogelijkheden voor de beheerders en gebruikers. 
 • deelnemers kunnen hun opleidingsresultaten en werkervaringen centraal opslaan. 
 • het portfolio kan door deelnemers worden geëxporteerd in pdf of doc formaat en dus worden gebruikt als sollicitatie-hulp.

Nazorg en duurzaamheid

Het programma is niet afgelopen na de pre-kwalificatie en de eerste periode (leer)werk. De deelnemers blijven vanaf de start tot en met het eerste jaar in contact met hun begeleiders/mentoren. Daarnaast wordt in de maanden na afloop van de training periodiek contact gehouden met de werkgever en worden periodieke inspiratiesessies georganiseerd waar deelnemers van diverse groepen welkom zijn, en die in het teken staat van uitwisseling en inspiratie. (Oud-) deelnemers kunnen altijd terecht met vragen binnen het forum van De Kansacademie.  Deze blijvende binding met de Kansacademie werkt versterkend ook voor nieuwe leden en partners 

De effectiviteit van de activiteit

Werk zoeken kun je niet altijd alleen, zeker niet als het ontbreekt aan relevant lokaal netwerk.
Daarnaast zijn een mooi uitgewerkt CV, zichtbaarheid op internet en een prachtige sollicitatiebrief belangrijk, maar niet altijd voldoende voor het verkrijgen van een baan. Juist de gerichte kwalificatie en de inzet en begeleiding van de partners van De Kansacademie zijn cruciaal. Daarmee wordt het vinden van werk steeds meer een integraal gedragen project. 
 

Wil je ook bijdragen aan een arbeidsinclusieve maatschappij? Doe mee met de Kansacademie!

 

Kandidaat

 

Door mee te doen met de Kansacademie draag je bij aan een arbeidsinclusieve maatschappij. Een samenleving  waar iedereen kan meedoen.  ongeacht kleur, ras, geslacht, geloof of beperking. Meer weten? Meld je aan en wij nemen contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek waarin we je graag leren kennen en je informeren over de mogelijkheden. 

Ja! Ik meld mij aan bij de Kansacademie