Algemene voorwaarden

 

1. DEFINITIES 

 • 1.1  Platform: Het data-science & HRM platform en database-/internet infrastructuur van Kansacademie; 
 • 1.2  licentieovereenkomst: De overeenkomst, die wordt aangegaan tussen Werkgever of Uitkeringsinstantie of Opleider (Opdrachtgever) en Kansacademie (Dienstverlener) en die inhoudt dat Dienstverlener het platform exploiteert waarin kandidaten worden geselecteerd, bemiddeld 
 • 1.3  Projectovereenkomst: De overeengekomen begeleiding om te komen tot een startkwalificatie om Kandidaten optimaal tewerk kunnen stellen bij opdrachtgever onder variabele, per kandidaat af te stemmen dienstverbanden tussen kandidaat en werkgever; en eventuele vergoeding aan Dienstverlener. 
 • 1.4  Vertrouwelijke informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook, die de Verstrekkende partij aan de Ontvangende partij heeft verstrekt en naar haar aard vertrouwelijk is dan wel als zodanig is aangemerkt. Hieronder wordt mede begrepen informatie met betrekking tot computerprogrammatuur die niet publiekelijk bekend is, waaronder bedrijfsinformatie, financiële informatie, informatie met betrekking tot personen in het kader van de geldende wet- en regelgeving rondom (Data)privacy. 
 • 1.5  Dienstverlener: Dienstverlener 
 • 1.6  Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die van Dienstverlener (een) onder 1.7 bedoelde personen beschikbaar stelt, kwalificeert, begeleidt of inzet bij werkzaamheden: 
 • 1.7  Uitvoeringsinstantie, Werkgever of Opleider. Kandidaat: een persoon, die via een kwalificatietraject onder begeleiding van Dienstverlener wordt voorbereid voor het aangaan van een dienstverband bij opdrachtgever behorende bij een onder 1.4 opgestelde projectovereenkomst. 
 • 1.8  Werknemer: een kandidaat die een prekwalificatie en startkwalificatie heeft doorlopen en een overeenkomst voor een dienstbetrekking heeft gesloten met Opdrachtgever voor bepaalde tijd. 
 • 1.9  Uitvoeringsorganisatie: De betrokken uitkeringsinstantie waaronder Kandidaat tijdens de prekwalificatie onder valt en van welke toestemming benodigd is om Kandidaat de startkwalificatie te laten aanvangen. 
 • 1.10  Opleider: de in samenspraak met de Werkgever, de branche organisatie en de uitvoeringsinstantie geaccordeerde opleidingsinstantie die de modules c.q. leergangen voor de startkwalificatie faciliteert. 
 • 1.11  Coach: de persoon die namens Dienstverlener de contacten onderhoudt met de opdrachtgever en de Kandidaat vanaf het moment van prekwalificatie tot en met de eerste zes maanden van zijn/haar dienstverband bij opdrachtgever; 
 • 1.12  Werkbegeleider: de persoon die als vertegenwoordiger van de opdrachtgever verantwoordelijxk is voor de dagelijkse leiding en begeleiding van de Kandidaat/werknemer. 
 • 1.13  Diensten: verstaan: alle door Dienstverlener ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, inhoudende personeelsselectie, personeelskwalificatie en personeelsbemiddeling en waaronder tevens begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht; 
 • 1.14  Prekwalificatie: persoonlijke kwalificatietest waarin wordt getest op basis van welke profielkenmerken, werkwaarden, eigenschappen en drijfveren aansluiten bij de diverse functies en sectoren waarin de aangesloten werkgevers actief zijn. 
 • 1.15  Startkwalificatie: de set aan certificaten die voor de werkgever als voorwaarde zijn gesteld om de Kandidaat te laten starten in de aangeboden vacature. 
 • 1.16  Plaatsing: het voor (on)bepaalde tijd bij een opdrachtgever tewerkstellen of plaatsen van de kandidaat, waarbij de werkinhoudelijke begeleiding van de kandidaat wordt overgedragen aan de opdrachtgever;

2. Toepassing 

 • 2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle kwalificaties en bemiddelingen die door Dienstverlener tot stand worden gebracht bij een opdrachtgever. 
 • 2.2  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Dienstverlener gesloten Overeenkomsten waarbij Dienstverlener Diensten aanbiedt. 
 • 2.3  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Dienstverlener in het kader van de Opdracht ingeschakelde derden. 
 • 2.4  Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig, indien zij schriftelijk bevestigd zijn door Dienstverlener. 
 • 2.5  Alle aanbiedingen van Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een schriftelijke aanbieding aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt. 
 • 2.6  Ingeval door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden afwijken van deze voorwaarden van Dienstverlener zullen de voorwaarden van Dienstverlener te allen tijde voorrang hebben, tenzij Dienstverlener schriftelijk met het tegendeel heeft ingestemd. 
 • 2.7  Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 • 2.8  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 
 • 2.9  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
 • 2.10  Indien Dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dienstverlener in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

3. Overeenkomst 

 • 3.1  Alle offertes en aanbiedingen van Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. 
 • 3.2  Dienstverlener kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 • 3.3  Indien de aanvaarding door Opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Dienstverlener daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.
 • 3.4  Indien Opdrachtgever het aanbod aanvaart, bevestigt Dienstverlener onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Dienstverlener is bevestigd, kan Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. 

4. Duur Overeenkomst en beëindiging 

4.1 Een Overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, wordt na afloop van de initiële contractsduur telkens stilzwijgend verlengd met een periode van een (1) jaar, tenzij Opdrachtgever of Leverancier de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de initiële contractsduur of de verlengingsperiode. Overeenkomsten die krachtens de geldende wet en regelgeving naar hun aard niet langer aangegaan mogen worden dan vijf (5) jaar, zullen na het verstrijken van die vijf(5) jaar niet stilzwijgend worden verlengd. Deze overeenkomsten kunnen wel op initiatief van Opdrachtgever worden verlengd. Op deze verlenging zijn de in de eerste en tweede zin genoemde uitgangspunten van toepassing. 

Uitvoering van de Overeenkomst 

 • 5.1  Dienstverlener zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten en Opdrachten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Dienstverlener heeft hier slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dienstverlener garandeert dan ook niet dat het door Opdrachtgever beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. 
 • 5.2  Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 
 • 5.3  Dienstverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 • 5.4  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dienstverlener zijn verstrekt, heeft Dienstverlener het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 • 5.5  Indien voor de uitvoering van de Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Dienstverlener hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Dienstverlener dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
 • 5.6  Wanneer Opdrachtgever en de voorgestelde Kandidaat besluiten de samenwerking aan te gaan, eindigt de Overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever. 

6. De Kandidaat 

 • 6.1  Dienstverlener zal elke Kandidaat gelijke kansen geven bij het verrichten van haar Diensten ter vervulling van de Opdracht. Dienstverlener zal geen onderscheid maken op grond van leeftijd, sekse, burgerlijke staat, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, met dien verstande dat Kandidaat wel moet voldoen aan de objectieve en reële functie-eisen. 
 • 6.2  Dienstverlener verstrekt Kandidaat voldoende en juiste informatie over de beoogde samenwerking tussen Opdrachtgever en Kandidaat, de procedure en de reden(en) van een afwijzing indien daarvan sprake is. 

7. Rechtspositie Kandidaten 

7.1 De Kandidaat geniet in de meeste gevallen een uitkering bij een uitvoeringsinstantie vanuit overheidswege of een verzekeraar. In dit geval heeft de uitvoeringsinstantie heeft een overeenkomst met Dienstverlener waarin zij de Kandidaat toestemming en randvoorwaarden ter beschikking stellen om een prekwalificatie en een of meerdere startkwalificaties te laten doorlopen. 

8. Voorkomen tussenkomstfictie 

 • 8.1  Opdrachtgever en Dienstverlener willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat Dienstverlener de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf. Opdrachtgever mag redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij, in aanvulling op deze overeenkomst vastlegt: 
  • 8.1.1  de inschrijving van Dienstverlener bij de Kamer van Koophandel; 
  • 8.1.2  het BTW-nummer van Dienstverlener; en in ieder geval afspraken heeft gemaakt over: 
  • 8.1.3  aansprakelijkheid van Dienstverlener jegens de Derde; 
  • 8.1.4  een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Dienstverlener niet onredelijk beperkt in het
   verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers; 
  • 8.1.5  het risico van non-betaling door de Derde.
 • 8.2  Het bewijsvermoeden van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien Dienstverlener hoofdzakelijk werkzaam is voor Opdrachtgever op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.

9. Personeelsbegeleiding 

9.1 De opdrachtgever stelt de coach, dan wel andere verantwoordelijke personen namens Dienstverlener, in de gelegenheid contacten te onderhouden met de werkbegeleider en geplaatste. De persoonsgerichte sociale- en medische begeleiding is primair een taak van Dienstverlener. De opdrachtgever stelt de geplaatste in staat hiervan gebruik te maken. 

10. Indienstneming 

10.1 De opdrachtgever en Dienstverlener maken vooraf, na het afronden van de prekwalificatie, intentie afspraken over het al dan niet in dienst nemen van de Kandidaat door de opdrachtgever na afronding van de startkwalificatie, hetgeen schriftelijk wordt vastgelegd. 

11. Duur arbeidsovereenkomst 

11.1 De plaatsingsduur, wederzijdse opzeggingstermijn en eventuele proefperiode worden vastgelegd in de overeenkomst tussen kandidaat en opdrachtgever. 

12. Werkbegeleiding 

 • 12.1  Vanaf indiensttreding draagt de opdrachtgever zorg voor een werkbegeleider voor de Kandidaat. Deze werkbegeleider zorgt voor een deugdelijke introductie en inwerkbegeleiding. 
 • 12.2  De opdrachtgever ziet erop toe dat de werkbegeleider (bege)leiding geeft aan de Kandidaat, rekening houdend met de capaciteiten en beperkingen van de Kandidaat. 
 • 12.3  De opdrachtgever draagt zorg voor het periodiek beoordelen van het functioneren van de Kandidaat. In de eerste zes maanden van de betrekking in samenspraak met de coach van Dienstverlener.

13. Disciplinaire aangelegenheden 

13.1 Bij het zich niet gedragen van de Kandidaat zoals een goed werknemer betaamt en binnen zes maanden na de indiensttreding, dient de opdrachtgever zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met coach van Dienstverlener. Wanneer het, naar het oordeel van opdrachtgever, in een dringend geval geboden is dat de geplaatste bij de opdrachtgever van het werk wordt gezonden, kan de opdrachtgever daartoe overgaan, onder de mededeling aan de Kandidaat zich terstond dient te melden bij Dienstverlener na hem over de reden van verwijdering te hebben ingelicht. Van een dergelijke verwijdering zal de opdrachtgever schriftelijk verslag uitbrengen aan Dienstverlener. Van genomen maatregelen stelt Dienstverlener de opdrachtgever in kennis. 

14. ARBO & MILIEU 

 • 14.1  Op de opdrachtgever rust de wettelijke verplichting de nodige zorg aan te wenden zodat de Kandidaat ten gevolge van zijn werkzaamheden geen schade aan zijn persoon of goed lijdt. De opdrachtgever treft alle maatregelen die nodig zijn ter waarborging van de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van de Kandidaat. 
 • 14.2  De Kandidaat wordt bij het verrichten van zijn werkzaamheden zoveel mogelijk behandeld volgens het personeels- en arbeidsomstandighedenbeleid van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zich daarbij te gedragen zoals een goed werkgever betaamt. 
 • 14.3  De werkbegeleider is verplicht aan de Kandidaat doeltreffend en aan zijn taken aangepast onderricht te geven met betrekking tot de veiligheid, de bescherming van de gezondheid en het welzijn. Een en ander volgens de arbeidsomstandighedenwet.
 • 14.4  De opdrachtgever dient te voldoen aan de verplichtingen van de voor zijn organisatie geldende milieuvergunning. Tevens dient de opdrachtgever de Kandidaat op de hoogte te stellen van de gevolgen die zijn milieuzorgsysteem heeft voor de Kandidaat. 
 • 14.5  Ongevallen, alsmede bijna-ongevallen, tijdens de werkzaamheden van de Kandidaat, binnen zes maanden na indiensttreding, dienen door opdrachtgever geregistreerd te worden en onmiddellijk te worden doorgegeven aan Dienstverlener. Desgewenst verstrekt de opdrachtgever aan Dienstverlener een overzicht van op de werkplek geldende bedrijfsvoorschriften inzake veiligheid, gezondheid en welzijn. 
 • 14.6  Voor de uitvoering van de ziekteverzuimbegeleiding van de Kandidaat binnen zes maanden na indiensttreding, draagt Dienstverlener zorg.

15. Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging en beëindiging 

 • 15.1  Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Dienstverlener goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 
 • 15.2  Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Dienstverlener gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
 • 15.3  In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dienstverlener vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dienstverlener op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
 • 15.4  Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen en deze termijn wordt overschreden, dan is Opdrachtgever gehouden Dienstverlener eerst schriftelijk in gebreke te stellen, zoals genoemd in artikel 5.4. Indien Dienstverlener na deze ingebrekestelling binnen een redelijke termijn geen uitvoering geeft aan de Overeenkomst, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden. 
 • 15.5  Opdrachtgever en Dienstverlener zijn beide bevoegd de Overeenkomst op te zeggen indien daarvoor zwaarwegende gronden bestaan.

16. Wijziging van de Overeenkomst 

 • 16.1  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of indien blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zullen Dienstverlener en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 • 16.2  Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 • 16.3  Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn. 
 • 16.4  Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Dienstverlener op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 • 16.5  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beiden partijen. 

17. Financiële bepalingen 

 • 17.1  Betaling geschiedt op de wijze die Dienstverlener en Opdrachtgever in de overeenkomst zijn overeengekomen. 
 • 17.2  Dienstverlener factureert per jaar de overeengekomen licentievergoeding en de kosten die conform de
  projectovereenkomst zijn overeengekomen. Hierbij geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders
  schriftelijk is overeengekomen. 
 • 17.3  Indien Dienstverlener Kandidaten selecteert en kwalificeert voor Opdrachtgever, zal Dienstverlener zorgen dat
  deze Kandidaten voldoen aan de meetbare vereisten die Opdrachtgever aan de Kandidaten stelt. Opdrachtgever is alsdan gehouden te betalen voor de door Dienstverlener geleverde Diensten, ook wanneer Opdrachtgever vervolgens beslist de Kandidaat niet in dienst te nemen.
 • 17.4  Alle genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. 
 • 17.5  Dienstverlener heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 • 17.6  Betaling geschiedt door middel van een bankoverschrijving binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, in
  de valuta die is gefactureerd. 
 • 17.7  Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van
  rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 • 17.8  Indien Dienstverlener besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 • 17.9  Indien er geen betaling volgt binnen de gestelde termijn heeft Dienstverlener het recht om over te gaan tot het terugtrekken van de Kandidaat, het in rekening brengen van een administratieve verhoging en/of over te gaan tot incasso van gefactureerde bedragen. Bij incasso komen de hieraan verbonden kosten plus wettelijke rente ten laste van opdrachtgever. 

18. Aansprakelijkheid en verzekering 

 • 18.1  Opdrachtgever en/of Uitvoeringsorganisatie en/of Kandidaat zijn verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Dienstverlener is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever en/of Kandidaat onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt. 
 • 18.2  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om een samenwerking met een door Dienstverlener geselecteerde Kandidaat aan te gaan, alsmede voor de inhoud van samenwerking en de voorwaarden waaronder de samenwerking wordt uitgevoerd. 
 • 18.3  Indien de Kandidaat na het aangaan van de samenwerking niet blijkt te voldoen aan vereisten of verwachtingen die Opdrachtgever heeft gesteld, is Dienstverlener hiervoor niet aansprakelijk. 
 • 18.4  Bij het vaststellen van de schade geldt dat de directe schade wordt beperkt tot de factuurwaarde en de aansprakelijkheid van indirecte schade is uitgesloten. 
 • 18.5  Op grond van artikel 6:170 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1 lid 1 sub A van de Arbeidsomstandigheden Wet, is de opdrachtgever aansprakelijk voor allen die onder zijn toezicht werken. Dienaangaande vrijwaart opdrachtgever Dienstverlener. 
 • 18.6  De opdrachtgever is gehouden tot het vergoeden van de schade die de Kandidaat lijdt bij de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, indien en voor zover deze schade redelijkerwijs voor rekening van opdrachtgever komt als zijnde een goed werkgever. 
 • 18.7  Dienstverlener draagt generlei aansprakelijkheid, op welke grond dan ook, voor schade en verliezen die de Kandidaat uit handelen en/of nalaten mocht veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever bij de vervulling van zijn werkzaamheden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 
 • 18.8  Dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen en verplichtingen die de Kandidaat mocht zijn aangegaan, of welke op andere wijze voor hem zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, of jegens welke derde ook. 
 • 18.9  De opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Desgevraagd legt hij de betreffende polis over aan Dienstverlener. 
 • 18.10  Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen, waaronder begrepen gevolgschade, als gevolg van het handelen en/of nalaten van een door Dienstverlener geselecteerde Kandidaat waarmee Opdrachtgever rechtstreeks voor zich, middels derden dan wel voor derden, een samenwerking, van welke aard ook, is aangegaan. 
 • 18.11  Opdrachtgever en Kandidaat zijn zelf verantwoordelijk voor het beschikken over een juiste bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
 • 18.12  Dienstverlener garandeert niet dat de website van de Dienstverlener te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Opdrachtgever voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website. 
 • 18.13  Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit. 
 • 18.14  Dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 18.15  Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor aanspraken van derden. 
 • 18.16  Indien Dienstverlener aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Dienstverleners verplichtingen met betrekking tot haar Diensten en Producten. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot maximaal de in verband met de Opdracht en de verrichte Diensten aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen vergoeding. 
 • 18.17 De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dienstverlener. 

19 Overmacht 

 • 19.1  Indien de tekortkoming in artikel 10 het gevolg is van overmacht, zal Dienstverlener niet aansprakelijk zijn voor de schade. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Dienstverlener, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 • 19.2  Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Dienstverlener zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Dienstverlener of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 • 19.3  In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 • 19.4  Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Dienstverlener overgaan tot terugbetaling
  van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Dienstverlener heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

20. Vertrouwelijkheid van gegevens 

 • 20.1  Opdrachtgever en Dienstverlener verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 • 20.2  Dienstverlener zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van Opdrachtgever en Kandidaat conform de Nederlands geldende privacy verordeningen Verdere informatie over de verwerking van de persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Dienstverlener. 
 • 20.3  Indien Dienstverlener op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Dienstverlener zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Dienstverlener niet gehouden tot schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan. 
 • 20.4  Opdrachtgever en Dienstverlener zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden. 

21. Dienstverlener en toepasselijk recht 

 • 21.1  Dienstverlener, gevestigd te Haarlem, A. Hofmanweg 1A, 2031BH , KvK. 50736310 
 • 21.2  Deze voorwaarden zijn te raadplegen middels de website www.Dienstverlener.org en zullen door
  Dienstverlener op verzoek kosteloos worden toegezonden. 
 • 21.3  Dienstverlener is per e-mail te bereiken via info@Dienstverlener.org, middels de website
  http://www.Dienstverlener.org en telefonisch op +3185 273 61 94 
 • 21.4  Op de rechtsverhouding tussen Dienstverlener en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 • 21.5  Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de voorwaarden en de overeenkomst worden,
  indien deze niet in der minne oplosbaar zijn gebleken, voorgelegd aan de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam. 

22. OVERIGE BEPALINGEN 

 • 22.1  Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door Dienstverlener bij hem geplaatste Kandidaat binnen zes maanden zelf ter beschikking te stellen aan derden, tenzij sprake is van voorafgaande schriftelijke instemming van Dienstverlener. 
 • 22.2  Bij verlof, ziekte c.q. afwezigheid anderszins van de Kandidaat kan de Dienstverlener indien mogelijk voorzien van vervanging. De opdrachtgever heeft hier geen recht op. 
 • 22.3  Elk beding dat strijdig mocht zijn of worden met dwingende bepalingen van het Nederlands recht, zal telkens worden herleid tot de toegelaten werking. In geen geval zal de nietigheid van een bepaling de geldigheid van de overige bepalingen aantasten. 
 • 22.4  Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd ten gevolge van een haar niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). 
 • 22.5  Bij beëindiging van de plaatsing op welke grond dan ook, kan de dientengevolge eventueel ontstane schade niet op Dienstverlener worden verhaald.

 

Wil je ook bijdragen aan een arbeidsinclusieve maatschappij? Doe mee met de Kansacademie!

 

Kandidaat

 

Door mee te doen met de Kansacademie draag je bij aan een arbeidsinclusieve maatschappij. Een samenleving  waar iedereen kan meedoen.  ongeacht kleur, ras, geslacht, geloof of beperking. Meer weten? Meld je aan en wij nemen contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek waarin we je graag leren kennen en je informeren over de mogelijkheden. 

Ja! Ik meld mij aan bij de Kansacademie